Familiak oztopoak jartzen baldin baditu nola esku hartuko dugu? (Oztopoak: gaiaz hitz egitea debekatu, protokoloa ez bete, onarpen eta lankidetza falta)

Familiaren aldetik lankidetza falta adierazten duen jokabidea dagoen kasuetan, jokabide suizidaren funtzionamendua eta familiaren inplikazioaren eta lankidetzaren garrantzia arretaz azaltzea gomendatzen da, problematika horri behar bezala heltzeko eta modu positiboan garatzeko. Oro har, familiaren inplikaziorik handiena bilatzen saiatu behar da, nerabeari laguntza emozionala eskaintzeko eta egiten ari diren esku-hartze sistema anitzeko bat izateko (osasun-sistema, ikaslea, eskola). Baliteke nerabearen guraso edo zaintzaile nagusiek ikaslearen jokabide suizida dela-eta erru eta arbuio sentimendu anbibalenteak izatea. Hori dela eta, familiaren erru sentimendua gutxitu behar da, eta arazoa behar bezala lantzeko haren laguntza izatearen garrantzia azpimarratzen saiatu.

Familiaren onespenik ez badago eta konfidentzialtasuna urratzen bada, legalki babestuka dago zentruko langileria?

Adingabe baten bizitza arriskuan baldin badago, erabakitasunez eta azkartasunez jokatu behar da, legeak hala babesten du. Zehazki, honako hau esaten da:

Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateari buruzko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 16. artikuluan ("Jakinarazpen kualifikatua egiteko betebeharra"), 1. paragrafoan, hau esaten da: "Aurreko artikuluan aurreikusitako jakinarazpen-betebeharra bereziki eska dakieke beren kargua, lanbidea, lanbidea edo jarduera dela-eta haurren edo nerabeen laguntza, zaintza, irakaskuntza edo babesa esleituta dutenei eta, horiek gauzatzean, haur edo nerabe horien gainean gauzatutako indarkeria-egoeraren berri izan dutenei".

Aurrerago, artikulu bereko hirugarren paragrafoan, honako hau adierazten da: «Aurreko paragrafoan aipatzen diren pertsonek, adingabe baten balizko indarkeria-egoeraren berri badute edo zantzurik ikusten badute, berehala jakinarazi beharko diete eskumena duten gizarte-zerbitzuei». Gainera, indarkeria horren ondorioz haurraren edo nerabearen osasuna edo segurtasuna arriskuan badago, berehala jakinarazi beharko diete Segurtasun Indar eta Kidegoei eta/edo Fiskaltzari.

8/2021 Lege Organikoaren 34. artikuluan zehazten denez, jokabide suizida, pertsonak bere buruaren aurka erabiltzen duen indarkeria-mota bat bezala zehazten da. Beraz, ikasleren batek bere buruaz beste eginez gero, aurreko paragrafoetan jasotakoa jokabide suizidaren kasuan ere betearazi behar da. Zehazki, honako hau esaten da: “hezkuntza-administrazioek arautuko dituzte abusuaren eta tratu txarren, eskola-jazarpenaren, ziberjazarpenaren, sexu-jazarpenaren, genero-indarkeriaren, etxeko indarkeriaren, suizidioaren eta autolesioaren aurkako jarduera-protokoloak, bai eta lege honen aplikazio-eremuan sartzen den beste edozein indarkeria-adierazpen ere. Protokolo horiek idazterako orduan, haurrek eta nerabeek parte hartuko dute, bai eta haur eta nerabeen aurkako indarkeriaren prebentzioan, detekzio goiztiarrean, babesean eta erreparazioan inplikatutako sektoreetako administrazio publikoek, erakundeek eta profesionalek ere.”

Guraso/tutore legalen jarrera arazoaren parte denean, nola jokatu behar dugu?

Lehentasunezko zaintzaileen familia-testuingurua edota jokabidea, pertsonaren sufrimendu-iturri den zantzuak daudenean, edo familia-testuinguru hori ikaslearen jokabide suizidarekin lotzen denean, gomendagarria da lehentasunezko zaintzaileekin arazoaz jabetzeko lan hezitzailea egitea, bai hezkuntza-sistematik, bai osasun-sistematik. Pertsona baliozkotzen duen garapen-testuinguru bat jokabide suizida prebenitzeko funtsezkoa dela adierazi behar da.

Zaintzaileen laguntzarik lortzen ez bada, eta jokabide suizidaren arazoak berdin jarraitzen badu edo larriagotzen baldin bada, horren berri eman zaie haurrak babesteko zerbitzuei, 8/2021 Lege Organikoak agintzen duen bezala.

Nola koordinatuko dugu eskuhartzea osasun alorreko profesionalekin? Osasun mentalarekin harremanak nola izango dira?

Eskuarki inplikatuta dauden gizarte-zerbitzuetako, hezkuntzako eta osasuneko profesional guztiek erantzun egokia eman behar diete jokabide suizida duen pertsona baten beharrei. Horrela, profesionalen ekarpenak funtsezkoak dira profesionalen hezkuntza-, osasun-, zaintza- eta gizarte-premiak ebaluatzeko eta, ondoren, arreta- eta zaintza-plan partekatu bat egiteko. Horregatik, beharrezkoa da lanerako komunikazio arina eta adostua lortzea. Horrela, kultura positiboko lantaldeak osatzearen garrantzia balioesten da, jokabide suizida duen haurraren edo gaztearen beharrizanei arreta egokia ematea bermatuko duten harreman profesional onak garatzeko oinarri gisa. Horretarako, beharrezkoa da denbora eta dedikazioa kontuan hartzea honako hauek lortzen dituzten talde positiboen prestakuntzan:

- Elkarren artean lan-harreman onak garatzea.

-Haurraren edo gaztearen laguntzan inplikatutako pertsona guztiak parekotzat hartzea.

- Eztabaida irekia sustatzea.

-Sentsibilitatea erakustea eta formulazio konstruktiboak erabiltzea beste profesional batzuen iritziak zalantzan jartzen direnean.

-Taldearen barruan dauden desberdintasunak konpontzeko aukera eskaintzea.

-Desadostasunak ebazteko prozedurak izatea.

Funtsezkoa da ezagutza partekatua sustatzea laguntza- eta informazio-oinarri gisa, arreta zabalagoa eta koordinatuagoa emateko, familiak harremanetan jarri behar duen pertsona desberdinen kopurua murriztuz. Osasun-sisteman, jokabide suizida duen haur edo gazte bakoitzak erreferentziazko profesional bat izango du eta honako funtzioak hartuko ditu bere gain:

-Inplikatutako pertsona eta zerbitzu bakoitzarekin bilerak, denborak eta erregistroak koordinatzeko lanak aurrera eramatea.

-Beste profesional batzuekin hitz egitea, arreta- eta zaintza-planetan gertatzen diren aldaketa guztiei buruz.

-Haurrari edo gazteari eta haren familiari laguntza ematea, zerbitzu egokiak emateko eta zerbitzu horietara iristea errazteko.

-Kontsultetarako eta kontrasteetarako prestasuna eskaintzea, haurrak edo gazteak galderak edo laguntza-premia handiagoak planteatzen baditu.

Zer egin dezakegu ikasle batek (haurra, nerabea edo adin nagusikoa izanda) laguntza profesionala onartzen ez duenean?

Proposaturiko esku-hartzeek ondorioak izan ditzaten, laguntza onartzea ezinbesteko baldintza da. Beraz, ikaslearekin lan-aliantza on bat sortzeko ahalegin handia egin behar da. Horretarako, garrantzitsua da esperientzia suizida baliozkotzea eta ikasle horrekin enpatikoa eta errukiorra izatea. Baldintzarik gabeko babes emozionala eskaini behar zaio, eta jokabide suizidaren arazoaren dimentsioak eta laguntza bilatzeko beharra argi eta garbi erakutsi behar dira. Horrela, litekeena da ikaslea iragazkorrago agertzea laguntzen uzteko. Oraindik laguntza onartzeko erresistentea bada, pazientzia izatea eta behin eta berriz jardutea gomendatzen da, gehiegizko presioa egin gabe. Garrantzitsua da denbora horretan etengabeko arreta eskaintzea.

Hala eta guztiz ere, jokabide suizida larriagotzen bada eta pertsonaren bizitza arriskuan badago, borondatezko edo nahitaezko ospitaleratzea eska daiteke, nahiz eta gurasoen edo legezko ordezkarien baimena eskatu beharko litzatekeen.

Nola egituratu behar dira elkarrizketak?

Zer moduz zaude? Ondo al zaude? edo antzeko galderak egitea ohikoena da eta era berean ikaslea bere egoera argitzen hastea espero izaten dugu baina hori ez da gomendagarriena. Jarduera mota hori prebentzio-jarrera pasiboari dagokio, eta modu honetan jokatuz gero, pertsonak bere sufrimenduaren berri ez emateko arriskua dago. Horrela, jarrera aktiboa hartzea gomendatzen da, eta begi-bistakoa denetik, behagarria den horretatik abiatzea.

Jokabide suizida bati buruzko elkarrizketa baten hasiera on bat alarma-seinaleetatik abiatzea da. Hau da, ikusi diren alarma-seinaleak adieraztea. Adibidez: azkenaldian ikusi dugu ikasgelan oso urduri zaudela, arreta mantentzeko zailtasunak dituzula, eta konturatu gara isolatu egiten zarela, denbora asko ematen duzula patioan bakarrik. Azkenaldian ikusi dugu haserre zaudela, neke eta akidura emozionalaren zantzuak dituzula, kosta egiten zaizula klasearen erritmoa jarraitzea eta indargabetuta zaudela.

Lehentasunezkoa da elkarrizketak pertsonarengan zentraturiko jarraibideak aurrera eramatea. Hau da, entzute aktiboan eta jokabide suizidarekin lotutako esperientzia emozionala baliozten duten elkarrizketak izatea. Era berean, ikasleak jokabide suizidaren alarma-seinaleak baditu, suizidioari buruz zuzenean eta berariaz galdetzea gomendatzen da. Horretarako, bere buruaz beste egiteko ideiarik edo pentsamendurik badu, horien maiztasuna eta iraupena, bere buruaz beste egiteko planik egin duen eta, hala bada, plan hori gauzatzeko asmorik duen galdetuko zaio. Metodologia horrek aukera ematen du pertsona bere buruaz beste egiteko arrisku-continuum batean kokatzeko eta horren arabera jarduteko. Laguntza eskatzea, lorpen gisa baloratu behar dugu eta pertsona horri laguntza emateko prest gaudela aipatzea komenigarria da.

Elkarrizketan, ideia ona da esperientzia pertsonalaz hitz egitea?

Esperientzia pertsonalak ezagutarazteari dagokionez, oro har, kontrako efektua gertatzen da, hau da, elkarrizketa gai morbosoetan, garrantzi gutxiko xehetasunetan edo are okerrago, suizidio-metodoez hitz egitean datza. Gainera, kontakizun pertsonalarekin batera doan adierazpen emozionala dago. Batzuetan, irakaslea jota gera daiteke kontakizun hori kontatzean, jokabide suizida gaindiezina dela eta pertsona baten bizitza betiko markatuko duela aditzera emanez. Era berean, ez dugu gomendatzen suizidio-saiakerak egin dituzten beste ikasle batzuek beren esperientzia kontatzea, jokabide suizidaren kalteberatasun handiagoa sustatzeko arriskua baitago.

Azken batean, jarrera enpatikoa bermatu behar da, pertsonak adierazten duen sufrimenduaren balidazioa egin, aurreiritzirik gabe suizidioaz eta neurrigabeko hunkigarritasunaz hitz egin behar dugu.

Zeintzuk dira Hezkuntza Bereziko ikasleekin gaia kudeatzeko estrategiak? Adibidez autismoaren espektroko nahasmendua ematen den kasuetan edota gaitasun handiko ikasleekin?

Lehenik eta behin, nabarmendu nahi dugu jokabide suizida oso presente dagoela desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleengan ere; beraz, kolektibo horrekin ere prebentzioz landu beharreko gaia da. Zehazki, autismoaren espektroko nahasmendua duten haur eta nerabeek beren buruaz beste egiteko, beren buruaz beste egiten saiatzeko eta hiltzeko arrisku handiagoa dute. Izan ere, autismoaren espektroko nahasmenduak dituzten pertsonek bederatzi aldiz aukera gehiago dituzte beren buruaz beste egiteko, eta sei aldiz aukera gehiago beren buruaz beste egiten saiatzeko, eta hori nerabezaroan gailendu egiten da; beraz, oso biztanleria kaltebera da, eta kasu hauetan prebentzio goiztiarra oso egokia da ikastetxean.

Autismoaren espektroko nahasmenduak dituzten pertsonekin, erronka bat da jokabide suizidaz hitz egitea, zailtasunak baitituzte norberaren egoerak identifikatzeko eta komunikatzeko eta heriotzaren eta hiltzearen kontzeptu abstraktuak ulertzeko. Bizi-egoera txarretan suizidio-alarmaren seinaleak edo aldaketa-seinaleak detektatzen badira, hala nola, beste pertsona baten erasoa, zaintzailea aldatzea, pertsona garrantzitsu bat bereiztea, bizilekua aldatzea, traumatismo fisikoa edo sexuala, etab., jokabide suizidari buruzko elkarrizketa aktiboa eta egokitua egin behar da. Horretarako, eman tartea, eroso sentitu arte interesatzen zaion gai bati buruzko elkarrizketa bat hasiko du. Gero, detektatu dituzun alarma-seinaleei buruz hitz egin eta suizidioari buruz galdetu. Hizkuntza zuzena erabiltzen dutenez, zentzu literalean esaten ez dena ahalik eta gehien murriztu. Galdera laburrak egin eta erabili esaldi uniformeak eta iraunkorrak, baina gehiegi estresatu gabe. Pazientzia handia izan eta eman denbora hitzak prozesatzeko. Ahozko hitzak ondo prozesatzen ez dituela ikusten bada, komenigarria da idatzizko komunikazioa erabiltzea. Ondoeza, abaildura, etsipena, bakardadea, pentsamendu suizidak irudikatzen dituzten marrazkiak edo irudiak ere erabil daitezke. Ez ahaztu bere jokabidea goraipatzea bere sentimenduez hitz egiteagatik.

Gaitasun handiko ikasleek ere arrisku-kolektibo bat osatzen dute. Eskolan ikasle batzuk gizarteratzeko eta integratzeko izaten dituzten zailtasunek (haien ezaugarriek, interesek eta jokabideek eraginda) baldintzatu egiten dute batzuetan pertenentzia ezaren sentimenduak egotea, eta sufrimenduaren arrazoia izaten dira. Hezkuntza-komunitateak arreta berezia jarri beharko du pertsona horien alarma-seinaleetan, eta, aldi berean, komunikazio eta laguntzarako bideak sistematikoki indartuko dira, edozein zantzu edo arrisku-egoera goiz detektatzeko.

Zein adinarekin hasi behar da suizidioari buruz hitz egiten? Komeni da HHn eta LHn hitz egitea?

Hezkuntza-mailan, bai eskola-sisteman, bai familia-sisteman, 12-13 urteko tartea da suizidioaz hitz egiten hasteko adinik onena. Adin horretan, nerabeek gaitasun kognitibo ezin hobeak dituzte jokabide suizidarekin lotutako esperientziak ulertzeko. Gainera, jakina da adin horretatik aurrera areagotu egiten direla jokabide suizida eta intentzio suizidarik gabeko autolesioak, eta, beraz, beharrezkoa da osasun mentalari buruz hitz egiten hastea, oro har, eta jokabide suizidari buruz, zehazki, modu argi eta zehatzean. Haur-hezkuntzan hobe da ongizate emozionalaren oinarri onak sortzea. Horrela, emozioak ezagutzeko gaitasuna lantzea eta emozioak erregulatzeko edo emozio zailei aurre egiteko teknika sinpleak hedatzea gomendatzen da. Lehen hezkuntzan, osasun mentalaren zaintzaren eta erregulazio emozionalaren garrantzia lantzen hasi behar da. Osasun mentalari dagokionez, gaizki egonez gero laguntza eskatzearen garrantziaz eta pertsonaren osasunari kalte egiten dioten jokabide arriskutsuez hitz egin daiteke. Guk baloratu behar dugu, gure ikasleen ongizate emozionala nola dagoen. Garrantzitsua da hezkuntza eremuan gabiltzanok, prebentzio mailan lan egitea, dagokigulako eta gainera egingarria delako.

Ba al dago tresnaren bat arrisku faktoreak detektatu ahal izateko ikasturte hasieran?

Baheketa tresna batzuen bidez, pertsonaren suizidio-arriskuaren balorazioa egin daiteke eta tresna hauek badaude. Lorturiko emaitzek, aurreikuspen-balioa baino prebentzio-balioa dute, hau da, jokabide suizidaren arrisku-adierazleen berri ematen digute baina ez dute balio prediktiborik pertsona bat une jakin batean bere buruaz beste egiten saiatuko den ala ez jakiteko. Guk, irakasle bezala, ikaslearen ondoeza emozionala zein den baloratu dezakegu eta nahiz eta jokabide suizidaren aurreikuspena bermatu ezin dugun, prebentzio mailan lan garrantzitsua egin dezakegu.

Protokoloa irekitzen denean, noiz arte egiten da jarraipena? Nor aduratzen da jarraipen horretaz?

Protokoloa ireki ondoren, “Jokabide Suizidaren Prebentzioa, Esku-Hartzeko eta Posbentzioa Egiteko Estrategian” zehaztutako urratsak jarraitu behar dira. Kasuaren larritasunaren arabera, jarraipena gehiago edo gutxiago luzatuko da. Nolanahi ere, orientazio gisa, jarraipena gutxienez 3 eta 6 hilabete bitartean mantendu behar da. Sistema anitzeko eta lankidetzazko lantalde batean (osasun-sistema, eskola-sistema, familia-sistema) jarraipen partekatua egitea proposatzen da.

Zer gertatzen da oporraldietan protokoloaren jarraipena dela eta?

Oporraldian, ikaslearen osasuna zaintzeko betebeharrak familiaren eta osasun-sistemaren gain uzten dira. “Jokabide Suizidaren Prebentzioa, Esku-Hartzea eta Posbentzioa Egiteko Estrategia”, batez ere eskola-testuinguruan jokabide suizida kudeatzeko diseinatutako tresna da.

Nola sentsibilizatu eta formatu daiteke hezkuntza komunitatea (familia, eskolako langileria…) protokolo honen garrantziaz?

Funtsezkoa da suizidioa prebenitzeko kultura bat sortzea, hezkuntza-komunitate osoan integratuko dena. Horretarako, beharrezkoa da eskola-langileak, ikasleak eta familiak inplikatzea. Aitzitik, hezkuntza-komunitate osoaren ongizatea zaintzeko plan orokor batean integratu beharko litzateke.

Orain arte hastapenerako prestakuntzak egon dira , bizikidetzako aholkulariekin, ikuskariekin, BAT taldeekin eta erreferentziazko pertsonekin eta materialak eskura jarri dira Bizikasi webgunean (prestakuntzetako grabazioak barne) .Material hau, irakasleria osoak eskuragarri dauka. Hala ere komenigarria litzateke, prestakuntza hauek klaustroetan ikustea, eztabaida bideratu eta ikuskera adostua izateko. Protokoloaren irakurketa partekatua ere egitea oso lagungarria izango litzateke. Ikastetxea, ikaste prozesu horretan inplikatzeak, ikastetxean jokabide suizidak prebenitzeko kultura bat sortzen lagunduko luke.

Suizidioa prebenitzeko kulturak ikasleen bizitzan esku hartzen duten eragile guztiak (familia, eskola eta komunitatea) integratzea eta eragile hauen parte hartzea eskatzen du. Familiari dagokionez, 12 urtetik aurrera eskolan gaia jorratzea, gaiaren inguruko erresistentziak gainditzeko eta jokabide suizidaren gaiari heltzeko modu bat da. Hezkuntza-arloko estrategiak, ikasleentzako material espezifikoaz gain, familientzako material espezifikoa ere biltzen du, suizidioaren inguruko mitoak eta egia faltsuak ezabatzeko eta horri buruz hitz egitea errazteko. Ideia argia da, suizidioaz hitz egiteak prebenitu egiten duela.

Hezkuntza-sektoreko langileei dagokienez, “Jokabide Suizidaren Prebentzioa, Esku-Hartzeko eta Posbentzioa Egiteko Estrategiak” gutxieneko gaitasun batzuk hezkuntza-komunitate osora zabaltzea nahi du, langile guztiak barne, administrazioko eta zerbitzuetako langileak kontuan izanda.

Nola landu daiteke gai hau geletan? Zein da modurik eraginkorrena gai hau ikasleekin lantzeko? (laburmetraiak, adituak, tailerrak…) Bizikasi orrialdean aurki daitezkeen materialez gain, suizidioari buruzko materialak egongo dira maila desberdinei egokituta?

Ikastetxeek osasunerako sustatzaileak izan behar dute. Osasun mentala hain zuzen oinarrizkoa da ikasketa prozesua aurrera eramateko. Ongizate emozionalak, ikaskuntza prozesu osoaren parte izan behar du, hau da, ikastetxeetan burutzen diren prozesu guztiek ongizate emozionala bermatu behar dute.

Erresilientzia lantzea ere garrantzitsua da. Erresilientzia sustatzeko, egiturazko esku-hartze bat egin behar da ikasleekin, etengabeko lana eta adinari egokitua barne hartzen duena, eta hezkuntza-ziklo guztietan ematen dena.

Bizikasi web orrian hainbat material daude eta material honekin batera, hamabi urtetik aurrera, gai espezifikoagoak jorratzea komenigarria da, besteak beste, min mentalaren zergatiak, autolesioak eta jokabide suizidak. 12-16 urte bitartean lantzeko, espresuki diseinaturiko materialak agertuko dira bertan, jokabide suizidaren gaia lantzeko baliagarriak izango direnak.

Suizidioaren gaia tutoretza planean esplizituki txertatu behar da era sistematizatu batean? Komeni da gaia lantzea nahiz eta ikasleek inoiz aipatu?

Jokabide suizidak ondoezarekin lotura zuzena duen heinean, hezkuntza emozionala, ikaskuntza ibilbide osoan landu beharreko edukia da. Tutoretza planean ongizatea bermatzen duten jarduera sistematizatuak txertatzea bide aproposa da gaia lantzen dela bermatzeko.

Ikastetxeak ongizatearen aldeko lana egitearen hautua argi eta garbi izan behar du. Bizitzaren gora-beherei aurre egiteko, ikasleek giza trebeziak garatu behar dituzte eta ikastetxeak hezkuntza emozionala lantzeko hainbat jarduera sustatu behar ditu. Jarduera hauek tutoretzetan edota zeharka landu daitezke beste ikasgaietan txertatuz. Beti ere, argi izan behar duguna da, osasun mentalari buruz hitz egin behar dugula ikasleekin eta laguntza eskatzearen garrantzia azpimarratu behar dugula.

Badaude Bizikasin hainbat jarduera gaia lantzen lagun dezaketenak eta jarduera hauek baliagarriak izango dira baina kasu batzuetan ikasleen galderak espezifikoak izango dira. Egoera hauetan betiere testuingurua aztertu beharko dugu. Jokabide suizida prebenitzeko, prestaturiko material espezifikoa erabili daiteke, gerta daitekeelako edozein unetan gaiarekiko interesa sortzea. Komenigarria da beraz, irakasleak prestatuta egotea lasaitasunetik erantzun teknikoak eta egokiak emateko.

Irakaslegoa prestatuta dago gai honi aurre egiteko?

Ikastetxea, ingurune ezin hobea da prebentzioa, esku hartzea eta laguntza emateko. Irakasle bezala adingabeekin gaudenez, ardura eta erantzukizuna dugu edozein ikaslek ondoeza emozionala bizi badu, bidelagun izan eta laguntza emateko. Jokabide suizida kasuetan beraz, badugu gure erantzukizuna. Formatuta egotea beharrezkoa da eta ikastetxean adosturiko jarraibideak ere ezagutu behar ditugu, baina laguntza emateko prest egotea ezinbestekoa da.

Jokabide suizida faktore anitzeko jokabidea den heinean, arrisku aldagai desberdinak izan behar ditugu kontuan. Pertenentzia frustratuak adibidez, eragin nabarmena du ikasleen ondoeza egoera honetan. Hau dela eta, elkarrekintza aberatsak sortuz eta sozializazio prozesuan lagunduz, laguntza handia eman diezaiokegu egoera horretan dagoen ikasleari. Zaintzaren pedagogiari ekiten baldin badiogu eta laguntzeko jarrera erakusten baldin badugu, ikasleen ondoeza gutxitzen lagundu dezakegu.

Ideia suizidak dituen ikaslea gelan egotekotan komeni da tutoretzan suizidioaren gaia lantzea? Nola landu taldearekin kasu bat dagoenean?

Horrelako kasuetan pribatutasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak ezarri behar dira; beraz, kasuak banaka aztertuko dira. Ikaslearekin berarekin adosturiko eskuhartzea jorratu behar dugu. Akordio batera iritsi beharko ginateke gaia lantzearen kontuarekin, testuingurua eta garrantzitsuak diren aldagai guztiak kontutan hartuta. Lehentasuna beti ikasle beraren ongizatea bermatzea izango da.

Hala ere, ikasgelako jokabide suizidaren tratamenduari prebentziotik ekingo zaio, kide izatearen sentimendua indartzea eta laguntza bilatzea helburu duen tratamendu sentikor batekin, ezagutzak eskuratuz.

Zer nolako laguntza eskaini dezakete ikaskideek suizidio arriskua dagoenean edota autolesioen aurrean?

Estrategiaren helburua da ikasleak gaitzea jokabide suizida duten ikaskideei laguntza bilatzen lagun diezaieten. Laguntza eskatzearen eta ematearen garrantzia balioesten duen pertenentzia-kultura bat ezarri behar dugu.

Ikaskideek ulertu behar dute, konpromiso etikotik abiatuta, beste ikaskide bat egoera horretan egonda lagundu behar dugula eta ikastetxeak laguntza eskaintzeko kultura hori sustatu behar du. Ikasle guztiek jakin behar dute, jakinarazpenek duten garrantzia. Konbentzitu egin behar dute ondoeza sentitzen duen ikaskidea, laguntza eska dezan.

Era berean, ikasleek, diskrezioaren garrantzia ulertu behar dute. Jokabide suizida bat publikoa denean eta albistea zabaltzen denean, neurriak hartu behar dira estigmatizazioa eta zurrumurruak saihesteko eta ikaslea eskola-komunitatean ahalik eta hobekien integratzea sustatzeko.

Autolesioak detektatzean zein da eskuhartzea?

Autolesioak ohikoak dira nerabezaroan, eta sufrimendu emozionala arintzea dute helburu. Min mentala arintzeko, min fisikoa eragiten duten erantzun ezegokiak dira (desadaptatiboak).

Autolesioen bidez, ikasleak , ondoeza sentitzen ari den mezua ematen digu . Erreferentea den pertsona batek ondoan lagunduko dio, bidelagun bezala (konfiantzazko pertsona, min mental hori modu adaptatiboan kanalizatu dezan). Ikasleak erreferentzialtasuna behar du.

Autolesioen berri iturri ezberdinetatik jasotzea posiblea da: irakaslegoa konturatzea, ikasle berak aipatzea, familiak ohartzea. Informazioa hirugarren batengandik baldin badator, beste prozesuren bat aktibatu aurretik, lehenik eta behin informazio hori ikaslearekin berretsi behar da, era pribatuan eta konfidentzialean.

Autolesioen berri jasotzen dugunean lasaitasuna mantentzea ezinbestekoa da, erabiltzen ditugun hitzak eta gorputz hezkuntza egokia izatea zainduz. Zauriak berriak badira, lehen mailako arreta medikoa beharrezkoa den baloratu behar dugu. Epaiketak egitea edota egoerari garrantzia kentzea ekidin behar dugu. Ikaslearengana hurbiltzeko, baliozkotze emozionala eta entzute aktiboa erabili behar dugu, drenaia emozionala ahalbideratzeko. Adingabekoa izatekotan, familiarekin bilera antolatu behar da , eskuhartzea bideratzeko eta beharrezkoa izatekotan, deribazioa egingo dugu. Hala ere, ikasleak, ez badio familiari honen berri eman nahi, konbentzitu behar dugu, bere alboan gaudela argi adieraziz. Adin nagusikoen kasuan, laguntza bilatzearen garrantzia azpimarratu behar dugu eta ikasleak prozesu honetan ere bere ondoan gaudela argi izan behar du.

Pertsonak ideia suizidak edo jokabide suizidaren alarma-seinaleak komunikatuko balitu, “Jokabide Suizida Detektatzeko, Esku-Hartzeko eta Posbentzioa egiteko Estrategia” dokumentuan jasotakoaren arabera jokatuko genuke.

Zein ekintza egin ditzakegu ikastetxeetan autolesioak murrizteko?

Autolesioen prebalentzia oso handia da 12 urtetik aurrera, eta kalkulatzen da 4 nerabetik 1ek bere burua zauritu duela noizbait bere bizitzan. Autolesioak nerabeek abian jartzen dituzten jokabideak dira, sufrimendu emozional handiko egoerei aurre egiteko (tentsioa eta estresa arintzeko, sentimendu negatiboei aurre egiteko, oroitzapen mingarrietatik deskonektatzeko, suizidioarekin lotutako pentsamenduak arintzeko edo ondoeza komunikatzeko). Suizidio intentziorik gabeko autolesioak etorkizunean jokabide suiziden iragarle garrantzitsuak dira, eta, beraz, beti serio hartu behar dira (familiarekin harremanetan jarri eta jarraipena egin beharko dugu).

Batetik, suizidak ez diren autolesioen eragina gutxitzea lortu nahi dute “Hezkuntza eremuan Jokabide Suizidaren Prebentzioa, Esku-Hartzea eta Posbentzioa Egiteko Estrategia”rako Orientabideen proposaturiko jarduerek, nerabezaroan sufrimendu emozionalaren ohiko zergatiak ikusarazi eta haien kudeaketa erraztuko digute. Bestetik, kide eta lankidetza sentimendu orokorra lehenesten duen kultura-komunitate bat ezartzea ezinbestekoa da. Hezkuntzaren esparruan, lehentasunezkoa da ikasleen eta irakasleen artean laguntza-bideak ezartzea, premia duten ikasleei, konfidentzialtasuna bermatuz, laguntza azkarra eskatzeko aukera emateko. Autolesioak egiten dituzten ikasleen ondoeza bideratu behar da eta ikasle hauek min mentala modu egokian kanalizatzen ikasi behar dute. Horregatik ezinbestekoa da, irakasleok, drenaia emozionala ahalbideratzea, bide honetatik, min mental hau gutxitzeko erantzun adaptatiboak garatzen lagunduko diegulako.

Nola moztu dezakegu zentroetan “kutsatze efektua”?

Kutsatze-efektua honela definitzen da: jokabide suizida bat errepikatzea, aldez aurretik beste jokabide suizida bat ezagutzeagatik edota horren eraginagatik. Nerabeak oso kolektibo kaltebera dira kutsatze efektuari dagokionez. Hala, askotan, autolesioetara jotzen duten edota beren buruaz beste egiten duten nerabeek ez dute laguntza eskatzeko joerarik, are gutxiago helduei. Jokabide suiziden adierazpen kasuan, pertsona bakar bati soilik adierazten diote beraien ondoeza. Sarritan egoera berean dagoen beste pertsona bati esaten diote, egoera ondo ulertzen duelako, epaitu gabe. Ahal den heinean, beste ikasleak ere laguntza eskatzearen garrantziaz kontzientziatu eta sentsibilizatu behar ditugu eta “laguntza emateko ikastetxea” garela adierazi behar diegu ikasle guztiei.

Eskola seguru eta inklusibo batek laguntza eskatzea eta eskaintzea zein garrantzitsua den ezartzen duen kultura sustatu behar du, eta bere kideen balizko beharrei adi egon behar du. Laguntza-kultura hori zabaldu egin behar da, entzuteko eta laguntzeko, prestutasuna lehenetsiz.

Kutsatze-efektuari aurre egiteko, ezinbestekoa da nerabeen artean ondoez emozionalaren arrazoiak ikusaraztea, jokabide suizidak edo osasun mentaleko arazoak ez patologizatzea eta estigmatizatzea, eta, batez ere, laguntza eskatzea balioestea eta normalizatzea.

Nola ezberdindu genezake arreta deitzea eta jokabide suizida izan dezakeen kasu bat?

Autolesioak eta jokabide suizidak, mehatxu suizidak barne, ez dira arreta-dei huts gisa hartu behar. Hau da, epaitu beharrean, gogoeta egin behar dugu: zergatik deitu nahi du arreta? Zer komunikatu
nahi du? Askorentzat, trauma edota min mentala komunikatzea eta laguntza eskatzea oso zaila da, beraz zauri fisikoak mina adierazteko erabiltzen dituzte.

Jokabide autolesibo edota mehatxu suizida askok pairatzen duten sufrimendu emozional biziaren komunikazio-osagaia badute ere, beti adierazten dute premiazko laguntzaren beharra. Hitz egitea da neurririk onena suizidioa saihesteko. Suizidio-arrisku handia duten pertsonen artean, heriotza edo suizidio-nahiak, suizidio-planak eta gaitasun suizida daude (plan hori gauzatzeko aukerak).

Nola kudeatu eta landu ikasgelan eta zentroan ikasleren baten familiako kideren batek suizidioa gauzatu duenean?

Ikasle baten senide edo lagun bat bere buruaz beste eginda hiltzea, erantzun egokia eskatzen duen gertaera garrantzitsua da. Hirugarren pertsonek albistearen berri izanez gero, informazioaren egiazkotasuna ziurtatu behar dugu. Ikasleari laguntzeko prest gaudela jakinaraziko diogu (doluaren joan-etorrian entzun eta lagundu), betiere konfidentzialtasunetik. Suizidioagatiko dolua, dolu zaila izan ohi da, eta askotan ulermenik ezaren, erruaren eta lotsaren sentimenduak lotzen ditu. Heriotza patologizatzea eta estigmatizatzea saihestu behar da. Ikaslearen denborak errespetatu behar dira, eta horrek, agian, curriculum-doikuntzak eska ditzake.

Erlijio desberdinen aurrean, trataera nolakoa izan behar da?

Suizidioa munduko leku guztietan eta adin guztietan gertatzen da, beraz, ez ditu oztopo geografikoak edota kulturalak ulertzen, nahiz eta herrialdeen edo kulturen arabera aldeak dauden intzidentziari eta prebalentziari dagokionez. Sinesmen erlijiosoak jokabide suizidaren elementu babesleak izan daitezkeen arren, ez dugu uste jokabide suizidaren prebentzio-politiketan ezberdintasunik izan behar dutenik. Hau da, jokabide suizidari aurre egiteko, arrisku-jokabideei buruzko informazioa, estigmatizazioa, osasun mentalaren sustapena eta suizidioaz hitz egiteak suizidio prebenitzen duen printzipioa erabiltzen dira.

Konexio sozial egokia lortzeko estrategiak zeintzuk dira?

Sentimendu pertenentzia aztertu behar da: maila familiarrean, lagun-gela mailan eta komunitate mailan. Gero eta pertenentzia sentimendu gehiago, nahiz eta mina egon, bizitzara lotura gehiago dago.

Ikastetxean ikasleek denbora asko pasatzen dute, hau dela eta, “ikastetxea” da konektibitate maila ikusteko modurik edota eremurik onena. Ikasleek beste ikasleekiko asebetetze sentimendua sortzen duen lotura izan behar dute, konektatuta daudela sentitu, nahiak eta desioak konpartitzeko aukera izan.

Ikastetxetik kanpo, ikuspegi sistemikotik, eskolaz kanpokoetan edota komunitatean, herrian ematen diren beste ekintzetan ere konektagarritasuna sustatzen da. Kontuan hartu behar dugu eremu desberdinetan ikasleak nola kokatzen diren eta zein sentimendu duten.